Makale/Yazı Teslim Kuralları

Ocak 15, 2021

 

1- Dergimize gönderilen makale veya yazıların daha önce başka bir yayın organında yayımı için değerlendirme aşamasında bulunmaması veya yayımlanmamış olması gerekir.

2- Dergimize gönderilern yazılar daha önce bir kongre, sempozyum ve toplantıda bildiri şeklinde sunulmuşsa, tarih ve yer belirtmek şartıyla; yayın kurulu tarafından uygun görülmesi durumunda yayımlanabilir. Bu konudaki her türlü sorumluluk yazarlara aittir.

3- Dergimize gönderilen yazılar öncelikle editörlük tarafından Dergi Yazım ve Yayım İlkeleri bağlamında incelenir. Yazım ve Yayım İlkelerine uygun olmayan yazıların hakemlik süreci başlatılmaz. Eğer yazar tarafından düzeltilmesi gereken kısımlar varsa yazı yazara iade edilerek düzenleme istenir.

4- Editörler Kurulu tarafından uygunluğu onaylanan yazı/makaleler sistem üzerinden iki hakeme gönderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çalışma ikiden fazla hakeme gönderilebilinir. Yayınlanacak çalışma ile ilgili nihai karar hakem çoğunluğunun görüşü de dikkate alınarak verilir. Hakemlerin önerileri editör tarafından titizlikle takip edilir.

5- Dergimiz, gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak haklarına sahiptir. Değerlendirmeye gönderilen çalışmalarda yazar(lar)ın ve hakemlerin isimleri karşılıklı olarak gizli tutulur.

6- Yazar(lar) hakemlerin olumsuz değerlendirmelerine kanıt göstermek koşuluyla itiraz edebilir. Bu itiraz yayın kurulu tarafından incelenir ve gerekli görülürse farklı hakem görüşüne başvurulur.

7- Hakemler düzeltilmesini istedikleri yazının yayımlanmadan önceki halini görmeyi isteyebilirler. Bu durumda sisteme kaydedilen yazı otomatik olarak hakemin sayfasına düşer ve buradan hakem tarafından incelenir.

8- Dergimiz tarafından yazı/makale incelemesine ataması yapılan hakemlerden belirlenen sürede raporların gelmemesi durumunda yazıya editörlük tarafından yeni hakem ataması yapılır.

9- Yayınlanmasına karar verilen yazı/makaleler elektronik ortamda yayınlanma sürecine eklenir ve yazar(lar) bilgi verilir

Yazım Kuralları ve Kaynak Gösterme Biçimi

Ocak 15, 2021

 

Yazı/Makale amaç, kapsam ve araştırma ile ilgili literatürdeki yaklaşımların ve bu çalışmanın yönteminin ele alındığı bir “Giriş” bölümü ile başlamalıdır. Yazının sonunda, elde edilen bulguların değerlendirildiği "Tartışma ve Sonuç" varsa "Öneriler" bölümleri bulunmalıdır.

Ana metinin tüm paragrafları notlar ve referanslar dahil, 12 punto "Tmes New Roman" karakteriyle ve tek satır aralıkla, Sayfanın sağ 2 cm, sol 4 cm, üst ve alt kenar boşlukları "2.5cm" ve sayfa numarası verilmeden gönderilmelidir.

Makalenin İngilizce başlık 18 punto, Times New Roman ve koyu hizalanması sol, sadece kelimelerin başlığın ilk harfleri büyük, hemen altına yazar adları; Times New Roman 14 punto ve koyu, hizalanması ortalanmış ardından Türkçe başlığı 18 punto, Times New Roman ve koyu, hizalaması sol, ilk harfi büyük harf, en fazla 15 kelime, olarak yazılmalıdır. Yazar isimlerinin hemen altında ingilizce özet (Abstract) bulunmalıdır.Özetler Times New Roman, 10 punto, her iki yana hizalı olarak hazırlanmalıdır. Özetin altında en az 3, en çok 5 sözcükten oluşan anahtar kelimeler verilmelidir.

Materyal Geliştirme, Eğitimde Yenilikçi Yaklaşımlar

Yazı/Makale, notlar, tablo, şekil, grafik ve referanslar dahil 25 sayfayı geçmemelidir.Şekil, fotoğraf, grafik ve çizimlere sıra numarası verilmeli ve metin içinde yeri geldikçe bu sıra belirtilip üzerine başlığı, nakledildiyse alt yazıda kaynağı yazılmalıdır.

Tablo ve şekil adları, Times New Roman, 10 punto ve koyu, sola dayalı olmalıdır. Tablo ve şekil yazıları ise Times New Roman, 10 punto ve normal yazı tipiyle, satır aralığı tek yazılmalıdır. Tablo gösteriminde yatay çizgiler kullanılmalıdır.

Yazı/Makale sosyal bilimlerde yaygın olan kaynak gösterme yöntemlerinden APA 6.0 Sistemi kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğu yazarların sorumluluğundadır. Notlar ve referanslar ayrılmalıdır. Varsa notlar metnin içinde numaralandırılıp, sayfa altında numara sırasına göre yerleştirilmelidirler.

Dergimize gönderilen çalışmalarda dil bilgisi kurallarına (imla, noktalama, açıklık, anlaşılırlık vs.) riayet etme mecburiyeti vardır. Bu nedenle oluşabilecek problemler ve eleştirilerden tamamen yazar sorumludur.

Yazım taslağını görmek veya indirmek için, Tıklayınız