Okul Yöneticilerinin Hizmet İçi Eğitim Gereksinimleri: Bismil İlçesi Örneği

31 Temmuz, 2023

 

Yazarlar: Mehmet Şakir TEKİN, Muazzez DEMİR, Mesut AYDIN, Adem ÇELİK, Şerafettin ERDOĞAN, Yılmaz TÜRK,Nejdet TEKİN

Öz

Amaç – Bu çalışmada eğitim yöneticilerinin yenilikçi bir anlayışa sahip olması hedeflenmiştir. Araştırmanın amacı, okul yöneticilerinin hizmet içi eğitim açısından eğitim ihtiyaçlarını belirlemektir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Bu çalışma bir tarama çalışması olup, okul yöneticilerinin hizmetiçi eğitime bakış açılarını ve hizmet içi eğitim almayı gerekli kılan faktörleri anlamaya çalıştığı için özellikle “Hizmet İçi Eğitim Tespit Raporu”ndan yararlanılmıştır. Toplanan veriler varyans analizine ve bağımsız gruplar için t-testine tabi tutulmuştur.

Bulgular – Okul müdürlerinin hizmet içi eğitim gereksinimlerinde kıdem, cinsiyetsel, eğitimsel durumları, yaş ve okulların türlerinin değişkenleri bakımından kayda değer bir farklılık yoktur. Ancak okul türü ve cinsiyete göre hizmet içi gereksinimlerde farklılık olduğu görülmektedir.

Özgünlük/değer – Yapılan bu çalışma, eğitim sisteminin en iyi şekilde devam etmesi okul yöneticilerinin bilgilerini kullanmasında hizmet içi eğitimin ne kadar gerekli olduğu görülmektedir. Okulların sağlıklı bir şekilde faaliyet göstermesi okul yöneticilerinin eğitim bilgisini kullanması açısından önemli bir konudur.

Anahtar Kelimler: Yönetim, Eğitim, Türkiye, Okul Müdürü.

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]

Kaynakça

Akbulut, M. T. (2004). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Anlayışına Göre Hizmet İçi Eğitime Katılan Öğretmen ve Yöneticilerin İş Motivasyonuna İlişkin Durum ve Görüşlerinin Araştırılması. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (s67). [27 12, 2009 tarihinde http://tez2.yok.gov.tr adresinden alındı]

Aytaç, T. (2000). Hizmet içi eğitim kavramı ve uygulamada karşılaşılan sorunlar. Milli Eğitim Dergisi, 147(25.05), 2006. [30 12, 2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/147/aytac.htm adresinden alındı].

Başaran, İ. E. (2006). Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. Ankara: Ekinoks Eğitim Danışmanlık Hiz. Ve Bas. Yay. Dağ. San. Ve Tic. Ltd. Ş.

Baloğlu, B., Demir, M. S., Baloğlu, Y., Burak, H., & Adıgüzel, Ö. (2022). Eğitim Yönetiminde Okul Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Davranışları. Dicle Akademi Dergisi, 2(2), 134-150.

Bünyamin, H. A. N., Tösten, R., & Ergül, H. F. (2017). Diyarbakır Kamu Okullarında Eğitim Yöneticileri Profili. Milli Eğitim Dergisi, 46(213), 79-101,

Büyükcan, Y., & Başkan, G. A. (2008). İlköğretim okullarındaki hizmet içi eğitim seminerlerinin öğretmenlere yararlılığı. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara. [27 01, 2009 tarihinde http://tez2.yok.gov.tr adresinden alındı],

Çelik, V. (2005.) Eğitim ve Okul Yöneticiliği El Kitabı, Y. Özden, (Ed.), Liderlik, 188-213, Ankara, Pegem A Yayıncılık

Çetin, O. (2019). Fen bilimleri öğretmenlerinin ve yöneticilerin hizmet içi eğitim faaliyetlerinin etkililiğine yönelik görüşleri. International Journal of Active Learning, 4(1), 1-20.

Deniz, M. (2020). Hizmet içi eğitim faaliyetleri ile çalışan iş doyumu ve performansı arasındaki ilişkinin incelenmesi: Özel hastane örneği (Master's thesis, İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü).

Erdoğan, İ. (2008) Eğitim ve Okul Yönetimi, 7.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları.

Gülşen, C., & Yörük, G. (2021). Okul öncesi eğitim kurumlarında görevli öğretmenlerin hizmetiçi eğitimleri. Journal of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40), 1056-1070.

Gürültü, E., Kayhan, E., & Karataş, H. (2020). Sürdürülebilirlik Raporları Kapsamında İşletmelerde Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri: Türkiye Örneği. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(3), 21-40.

Karabaş, Ali Rıza (1982) Hizmet İçi Eğitim Programlarının Değerlendirme Durumları. [21 12, 2009 tarihinde http://tez2.yok.gov.tr adresinden alındı]

Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Karayaman, S. (2021). Okul yöneticilerini etik ikileme iten baskı ve güç kaynaklarının okul kademelerine göre incelenmesi. İnsan ve İnsan, 8(27), 235-253.

Kartal, N. Z. (2023). Kalkınma Planlarına Halkla İlişkiler Perspektifinden Bir Bakış: 2001-2023 Yılları Arasında Bir İnceleme. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 11(1), 1-37.

Kılıç, F., & Türkmen, M. (2020). Hizmet İçi Eğitim ve Verimlilik İlişkisi Üzerine; Kavramsal Bir Değerlendirme. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(2), 130-158.

Koç, B., Doğan, S. (2022). Okul Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Bir Okul İncelemesi. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisi, 11(1), 26-40.

Küçlü, B. (2021). Özel eğitim okullarında çalışan okul yöneticileri ve öğretmenlerin motivasyonunu etkileyen faktörler.

Saykal, A., & Sağır, Ş. U. Okul Yöneticilerinin Katıldıkları Hizmet İçi Eğitimler Hakkındaki Görüşleri. 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-Sosyal ve Eğitim Bilimleri, 11.

Şekerci, M., & Aypay, A. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup etkililiği arasındaki ilişki. Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi, 57(57), 133-160.

Şişman, M., & Taşdemir, İ. (2010). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi (3. bs.). Ankara: Pegem Akademi.

Şişman, M., & Turan, S. (2004). Dünyada eğitim ve yöneticilerinin yetiştirilmesine ilişkin başlıca yönelimler ve Türkiye için çıkarılabilecek bazı sonuçlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1), 13-26.

Şişman, M., & Turan, S. (2004). Eğitim ve okul yönetimi. Eğitim ve okul yöneticiliği el kitabı, 99, 145.

Tahaoğlu, F. Ve Gediklioğlu, T (2009) İlkokul Müdürlerinin Liderlik Rolleri, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, Cilt:15, Sayı:58, Bahar 2009, Ankara, s.273-298.

Takmak, H. (2019). Eğitim yönetiminin özgünleşme ve özerkleşme sorunsalı. Ege Eğitim Dergisi, 20(1), 113-126.

Uçar, Rezzan (2005) İlköğretim Okullarında Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin MEB Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri, [21 12, 2009 tarihinde http://tez2.yok.gov.tr adresinden alındı]

Yalın, H. İ. (2001). Hizmetiçi eğitim programlarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, Mart, Nisan, Mayıs, 150, [30 01, 2009 tarihinde http://yayim.meb.gov.tr/dergiler/150/yalin.htm adresinden alındı]

Yenisu, E., Şahin, F., & Öztekkeli, H. (2019). Yönetim Düşüncesinin Evriminde Sistem Kuramının Etkileri: Kavramsal Bir Çözümleme. Akademi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 514-527.

Kaynak Göster

Tekin, M. S., Demir, M., Aydin, M., Celik, A., Erdogan, S., Turk, Y. & Tekin, N. (2023). In-Service Training Requirements of School Heads: Bismil District Example. Turkish Journal of Qualitative Research, 3(1), 17-34.