“Story-Gami Uygulamaları: Eğlenerek Öğrenmeyi İkiye Katlayalım” Programının Katılımcı Görüşleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

31 Temmuz, 2023

 

Yazarlar: Ferat YILMAZ, Mustafa Remzi YARDIMCI

Öz

Amaç – Bu araştırmanın amacı, sınıf öğretmeni adaylarının görüşlerine göre “Story-Gami Uygulamaları: Eğlenerek Öğrenmeyi İkiye Katlayalım” etkinliğini değerlendirmektir.

Tasarım/metodoloji/yaklaşım – Mevcut araştırma, tamamen karma eşzamanlı eşit statülü desen çerçevesinde yürütülmüştür. Araştırmaya Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinden 30 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırma verileri, araştırmacı tarafından hazırlanan “Program Değerlendirme Katılımcı Formu” ile toplanmıştır. Değerlendirme formundan elde edilen nicel veriler, yüzde, frekans ve ortalama gibi betimsel istatistikler ile madde düzeyinde analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler ise nitel araştırmalarda kullanılan içerik analizi ile analiz edilmiştir.

Bulgular – Katılımcıların görüşlerine göre “Story-Gami Uygulamaları: Eğlenerek Öğrenmeyi İkiye Katlayalım” etkinliği sınıf öğretmeni adaylarına bilişsel, duyuşsal ve psiko-motor boyutlarda, üst düzeyde katkıda bulunmuştur. Katılımcılar, story-gaminin değer öğretimi, Türkçe öğretimi, matematik öğretimi, fen öğretimi ve hayat bilgisi öğretiminde kullanılabileceğini düşünmektedir. Katılımcılar, story-gaminin öğrenciler üzerinde ilgi çekme, eğlenme, kas gelişimi, iletişim kurma, yaratıcı düşünme, yansıtıcı düşünme, problem çözme, kalıcı öğrenme, dersler arası ilişki kurma, akademik başarı, konuşma becerilerinin gelişimi, meraklanma, yetenek keşfi gibi olumlu etkilerinin olabileceğini belirtmiştir. Katılımcılar, story-gaminin mevcut eğitim olanakları içerisinde özellikle maliyet, zaman, fiziksel imkanlar, kitle çeşitliliği vb. açılardan kullanılabileceğine inanmaktadır. Katılımcılar, programın kendilerini şaşırttığını, ufuklarını açtığını, sosyalleştirdiğini dile getirmiştir.

Özgünlük/değer – Bu çalışma, Türkiye’de sınıf öğretmeni adaylarının, mesleki hayatlarında stori-gami uygulamalarını nasıl kullanacaklarına yönelik ilk defa düzenlenen bir bilimsel etkinliğin değerlendirilmesini içermektedir.

Anahtar Kelimler: origami, stori-gami, TÜBİTAK 2237-A

Makaleyi indirmek için[Tam Metin]

Kaynakça

Andreass, B. (2011). Origami art as a means of facilitating learning. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 11, 32-36.

Avcu, S., & Avcu, R. (2019). Ortaokul matematik öğretmeni adaylarının origami dersinde edindikleri deneyimler. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (50), 136-166.

Boakes, N. (2008). Origami-mathematics lessons: Paper folding as a teaching tool. Mathidues, 1(1), 1-9.

Boz, B. (2015). İki boyutlu kâğıtlardan üç boyutlu origami küpüne yolculuk. Journal of Inquiry Based Activities, 5(1), 20-33.

Chia, C. M. M., & Sujan, D. (2009). Origami and its applications in automotive field. 2nd CUTSE International Conference. https://espace.curtin.edu.au/bitstream/handle/20.500.11937/19661/134018_16471_ESF_35.pdf?sequence=2

Cipoletti, B., & Wilson, N. (2004). Turning origami into the language of mathematics. Mathematics Teaching in the Middle School, 10(1), 26-31.

Çaylan, B., Masal, M., Masal, E., Takunyacı, M., & Ergene, Ö. (2017). Origami ile matematik dersi süresince ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının van hiele geometrik düşünme düzeyleri ile origami inançları arasındaki ilişkinin belirlenmesi. Journal of Multidisciplinary Studies in Education, 1(1), 24-35.

Davis, J., Leslie, R., Billington, S., & Slater, P. R. (2010). Origami: a versatile modeling system for visualising chemical structure and exploring molecular function. Chemistry Education Research and Practice, 11(1), 43-47.

Davis, L. L. (1992). Instrument review: Getting the most from a panel of experts. Applied Nursing Research, 5(4), 194-197. doi:10.1016/S0897-1897(05)80008-4

Duatepe-Paksu, A. & Boz-Yaman, B. (2018). Origami çalışmalarının öğretmen adaylarının uzamsal yeteneklerine ve origaminin matematik dersinde kullanımına yönelik inançlarına etkisi. Cemil Meriç – 10. Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi. Hatay – 23-25 Kasım 2018.

Fei, L. J., & Sujan, D. (2013). Origami theory and its applications: a literature review. World Academy of Science, Engineering and Technology, 73, 1131-1135.

Güneş, M. H. (2012). Origami technique in the teaching of nucleic acids. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43), 222-233.

Hoon, E. M. (2015). Students want interactive reading activities. 2015 International Conference on School Librarianship of Asian Countries. 15-16 October, Taipei, Taiwan.

Iyer, S., Katz, R. (2010) Origami: an interdisciplinary approach using story-gami. Paper presented to the Fifth International Meeting of Origami Science, Mathematics, and Education (5OSME), Singapore

İnce, B., Mertol, H., & Kaya, N. G. (2021). Origaminin tarihi gelişimi ve yararları. Proceedings book, 3, 5. XI. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES. September 3-5, 2021. 49-55.

Johnson, B., & Christensen, L. (2014). Eğitim Araştırmaları: Nicel, nitel ve karma yaklaşımlar (S. B. Demir, Çev.). Ankara: Eğiten.

Karadeniz, M. H. (2020). Origami tabanlı öğretim uygulamalarının öğretmen adaylarına katkıları ve karşılaşılan zorluklar: üçgen ve dörtgenler. OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 15(24), 2584-2614.

Kemankaşlı, N. (2018). Meslek lisesi öğrencilerinin origami etkinliklerinin değerlendirilmesi. Uluslararasi Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştirmalari Kongresi(Unesak 2018) . Bildiri Tam Metin Kitabi Proceeding Book, 417-430. 26-28 Ekim 2018, Balikesir Türkiye.

Krisztián, Á., Bernáth, L., Gombos, H., & Vereczkei, L. (2015). Developing numerical ability in children with mathematical difficulties using origami. Perceptual and motor skills, 121(1), 233-243.

Leech, N.L., Onwuegbuzie, A.J., (2009). A typology of mixed methods research designs. Qual Quant, 43, 265-275.

Mastin, M. (2007). Storytelling+ origami= story-gami mathematics. Teaching children mathematics, 14(4), 206-212.

Meyer, D., & Meyer, J. (1999, July). Teaching mathematical thinking through origami. In Bridges: Mathematical Connections in Art, Music, and Science, 191-204.

Oguz, A. (2016). An ınstructional method suggestion: conveying stories through origami (story-gami). Journal of Education and Training Studies, 4(8), 9-22.

Öz Çelikbaş, E. Ö. (2019). Dışavurumcu sanat terapisinde resim terapisi alternatif uygulamaları: origami kirigami ve kat-ı sanatı örnekleri. Çeşm-i Cihan: Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi E-Dergisi, 6(2), 48-60.

Polat, S. (2013). Origami ile matematik öğretimi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(21), 15-27.

Santagello, C. D. (2020). Theory and practice of origami in science. Soft Matter, 16(1), 94-01.

Sze, S. (2005). Math and mind mapping: Origami construction. Dunleavy: Niagara University. (ERIC Document Reproduction Service No. ED490352). http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED490350.pdf

Tuğrul, B., & Kavici, M. (2002). Kağit katlama sanati origami ve öğrenme. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(11), 1-17.

Ünan, Z., Aksan, Z., & Çelikler, D. (2016). Okul öncesi öğretmen adaylarının canlılar konusuna yönelik origami ile modellemeleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(Özel sayı), 165-174.

Ünan, Z., Aksan, Z., & Çelikler, D. (2017). İlköğretim matematik öğretmen adaylarının origami konusundaki farkındalıkları. International Ejer Congress Bildiri Kitabı. 62-66.

Yuzawa, M., Bart, W. M., Kinne, L. J., Sukemune, S., & Kataoka, M. (1999). The effect of “origami” practice on size comparison strategy among young Japanese and American children. Journal of Research in Childhood Education, 13(2), 133-143.

Zhao, F., Gaschler, R., Kneschke, A., Radler, S., Gausmann, M., Duttine, C., & Haider, H. (2020). Origami folding: Taxing resources necessary for the acquisition of sequential skills. PloS one, 15(10), e0240226

Kaynak Göster

Yılmaz, F. & Yardimci, M. R. (2023). Evaluation of the "Story-Gami Applications: Let's Fold Learning in Two with Fun" Program in the Framework of Participant Opinions. Turkish Journal of Qualitative Research, 3(1), 1-16.